dimarts, 18 de març de 2014

Rudiments de la sociologia religiosa de Durkheim. Resums de les classes del 14 i 17/3/14 de l'assignatura Antropologia Religiosa

La foto prové del llibre de Victor Turner La selva de los simbolos (Siglo XXI), sobre els ndembu de Zambia
Comencem a parlar d'Émile Durkheim. Per a ell la sociòloga ha de concebre la societat com una totalitat objectiva, un organisme exterior a l'observador científic. La reunió d'homes funciona como un autèntic esser viu, com un organisme regit per les mateixes lleis que la natura. La societat pot ser entesa de dues maneres: en termes fisiològics o biològics, com una estructura anatòmica, i, d'altra banda, en termes psicofísics, com una consciència col·lectiva que es desenvolupa sobre un substrat material. El postulat psicofísic permet comprendre la peculiaritat espiritual dels fenòmens socials, en tant que formes de fer, de pensar i de sentir, que són expressió de la consciència col·lectiva, exterior a la consciència individual i que aquesta no pot manipular.

El plantejament de Durkheim assumeix d'entrada una analogia orgànica. La sociologia positiva que postula es funda a partir de una triple possibilitat categorial: la societat com una física social (Smith, Ricardo, Comte); la sacietat com una biòloga social (Spencer, Darwin); la societat com una psicologia social (Wundt), i la societat com una ideologia social (Durkheim).

La societat ve definida per una estructura morfològica , és a dir per un cert sistema d'òrgans dels quals les funcions satisfan les necessitats plantejades per la perduració de la col·lectivitat. S'entén per estructura un sistema únic , tancat en si mateix , encara que interdependent amb altres, en el qual totes les parts cooperen en una activitat unitària conjunta , d'acord amb relacions regulars. Cap de les seves parts pot modificar sense modificar les altres.

En el pensament religiós s'han originat tant les nocions essencials -temps , espai , gènere, nombre , causa , substància - que són l'esquelet de la intel·ligència, però també els seus contingents. Les representacions religioses són representacions col · lectives que expressen realitats col·lectives. La veritable funció de la religió no és sinó la de fer-nos actuar i ajudar-nos a viure . El culte no és només un sistema de signes a través del qual la fe es expressa a l'exterior , sinó el mecanisme que permet crear primer i recrear periòdicament. La religió és una síntesi de la vida de la societat . Ara bé, aquesta societat no és una dada empírica observable i definible , "és una quimera , un somni on l'home ha bressolat les seves misèries , però que mai han viscut en realitat: tradueix les nostres aspiracions , els nostres desitjos , les nostres pors , tot el que intuïm essencial , però que no té existència palpable , i s'experimenta obscurament. Respon a la capacitat humana d'idealitzar , és a dir , de substituir el món de la realitat , per una altra cosa que el pensament genera. La capacitat humana d'afegir coses a la realitat . "El que defineix el sagrat és que està sobreafegit a la realitat" .

Les fonts de la sociologia religiosa de Durkheim ja les hem esmentat a classes anteriors. D'una banda, Robertson Smith, i la seva teoria sobre el culte clànic del totemisme com la primera i més elemental forma de religió, lligada a les societats mes estructuralment simples : les de sistema segmentari de clans. De l'altra, Fustel de Coulanges, la religió com un fenòmen social, mantenidor dels valors de grup i consistent en la idealització i fins i tot la divinització del grup. Hi hauria d'altres: l'espiritualisme de Hamelin, el pensament socialista de Jaurés, la psicologia col·lectiva de Wundt, la tradició positivista de Comte...

Durkheim explica la religió a partir de la seva naturalesa social. Ho fa a partir de la primera etnògrafa australiana (Spencer, Gillen, Roth). La idea central és que la religió no era un fet social primitiu sinó el fenòmen social primitiu per excel·lència. La religió era entesa com una pressió de la societat sobre els seus membres per impedir que la desafiïn. La forma més vehement i també sovint la més subtil de control social. L’obediència de l’individu envers unes creences i pautes d’actuació que eren per definició obligatòries implicaven l’acatament de l’individu de les normes socials i la moral col·lectiva.

Al seu Les formes elementals de la vida religiosa Durkheim estableix que no poden existir religions falses. Sota el símbol, s’ha de saber veure la realitat que s’amaga i s’expressa. La tasca de l’estudiós consisteix en veure de on venien les realitats expressades en la religió.

Durkheim proposa diferents hipòtesis explicatives, totes elles relatives a allò social.

Hipòtesis causals:
a) Determinades situacions d’efervescència col.lectiva, generen i recreen creences i sentiments religiosos. (En contra de les tesis que atribuïen a les masses conductes patològiques).
b) Es poden establir relacions causals entre els trets morfològics de l’estructura social i el contingut de les creences religioses i pràctiques rituals

Hipòtesi interpretatives.
La religió com a representació social, en dos sentits. D'una banda la religió representa la societat i les relacions socials en un sentit cognitiu davant l’intel·lecte o la ment. La religió és un mitjà per comprendre o fer intel·ligible la realitat social. Però també la “representa” en el sentit de que l’expressa, la simbolitza, la dramatitza. La religió és una forma particular que els humans tenen de comprendre la seva societat i les seves relacions amb ella, i també és un mitjà d’expressar i posar en escena aquestes relacions a través d’un llenguatge simbòlic singular.

Hipòtesi funcionals.
La religió acomplia una funció en la mesura que es constituïa en un sistema de comunicació d’idees i sentiments que permetia especificar i regular les relacions socials i perquè la societat prengués consciència de sí mateixa. La religió desplega formes simbòliques que actuen com a focalitzacions d’aquesta potència col·lectiva vivificada. Escriu Durkheim: “L’efecte de la consciència dom és més fort quan ja no s'exerxeix d’una forma difosa, sinó per mediació d’un òrgan clarament definit”. És com una lent que focalitza i amplia, però que no n'és la font. Com si la societat confongués el mirall on es mira amb la font de la llum.

Molt important: cal no confondre aquestes premisses amb les que en Marx i Engels contraposen superestructura, infraestructura , estructura, és a dir amb les propiciades pel materialisme històric . L'ideal és una cosa social , no es limita a traduir , en un altre llenguatge , les formes materials de la superestructura i les seves necessitats immediates. Durkheim escriu: "Considerem una evidència que la vida social depèn del seu substrat i porta la seva marca igual que la vida material d'un individu depèn de la seva encèfal i fins i tot de tot el seu organisme". És a dir la consciència col·lectiva no és un simple epifenomen de la morfologia social , de la base morfològica , de la mateixa manera que la consciència individual és alguna cosa mes que una simple florescència del sistema nerviós.

Per Durkheim, la síntesi de consciències particulars que és sui generis té la virtut de desprendre tot un món de sentiments , d'idees , d'imatges , que un cop originats responen a lleis que els són pròpies. S'atrauen , es repel·leixen , es fusionen , se segmenten , proliferen sense que tals combinacions estiguin dirigides ni l'estat de la realitat subjacent les necessiti . Escriu: «La vida així suscitada gaudeix fins i tot d' una independència prou gran com per intervenir d'alguna manera en manifestacions sense propòsit , sense utilitat de cap tipus , pel sol plaer d'afirmar , aquest sol ser el cas de l'activitat ritual i del pensament mitològic » . És això el fa comprensible que hi hagi representacions que no puguin ser viscudes i vivències que no poden ser representades.

Això entronca amb el valor que el pensament conceptual té per Durkheim .
Pensar per conceptes no és tan sols veure la realitat pel costat més general , és projectar sobre la sensació una llum que la fa esdevenir clara , la penetra i la transforma. Concebre una cosa és , a més de aprehendre millor en els seus elements essencials , situar-la en un context, perquè cada civilització té un sistema de nocions i de conceptes que la caracteritza .

Els individus necessiten conèixer aquest sistema si és que volen comunicar-se amb els seus semblants. Però l'assimilació no és mai completa , sempre és imperfecta . Hi ha alguns que queden fora de la percepció , altres es capten només parcialment , altres es desnaturalitzen , es falsegen  Pensar lògicament és pensar impersonalment. Fora de les imatges i de les sensacions individuals, hi ha tot un sistema de representacions que gaudeixen d'un poder meravellós.  Per ell els humans es comprenen , les intel·ligències es penetren les unes a les altres. Es tracta d'una espècie de força, un ascendent moral que s'imposa als esperits individuals Per sobre de les representacions individuals i privades hi ha un món de nocions . Tipus d'acord amb les quals està obligat a regular les seves idees. L'individu entreveu tot un regne intel·lectual del qual participa, però que el sobrepassa. Es tracta, per Durkheim, d'una primera intuïció del regne de la veritat, perquè una representació col·lectiva , perquè és col.lectiva ja presenta garanties d'objectivitat.

Les representacions variables flueixen -sensacions , percepcions , imatges - , els conceptes se sostreuen a aquesta agitació ; expressió i vehicle que són de la autoreproducció de la societat , del que dura i el perpetu , són cristal·litzacions .
No hi ha dubte que el llenguatge , i per tant, el sistema de conceptes que tradueix , és el producte d'una activitat i d'una elaboració col · lectiva. Els elements de la llengua són , així doncs , representacions col·lectives".

Per Durkheim, al món real se li sobreposa un altre que, en certa manera, només existeix en el seu pensament però al qual atribueix en certa manera una dignitat més alta. Aquest món paral·lel no és aliè a la realitat - és a dir, a allò social- sinó que en forma part. Però és la societat la que ha donat als seus membres la capacitat per alçar-se per sobre del món de l'experiència directa del món. Li ha donat l'opció de concebre les pautes i continguts bàsics també li ha procurat. 
Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch