dilluns, 26 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a Can Xalant, Mataró (desembre 2011)En el cas de la composició fotogràfica ideada pel Can Xalant  Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, el principal focus d’atenció es troba en  un paisatge que hi ha penjat a la paret més il.luminada, un dels llocs comuns que ocuparia qualsevol peça eventualment exposada al Centre.  La imatge ha estat retallada d’una de les fotografies realitzades a un consultori de la secció psiquiàtrica de l’Hospital Clínic; els camps de colors saturats i l’arbrat atapeït  que es veuen en l’horitzó es relacionen visualment amb  l’entrada de sol directa que es projecta sobre el terra de la sala, rere un entramat d’ombres vegetals. Un altre element introduït en la imatge és el làser circular que s’ha situat en la part més fosca, en primer terme.  Aquest punt de llum  s’utilitza en les habitacions dels centres psiquiàtrics per obtenir la lluminositat mínima necessària per a l'enregistrament, durant les vint-i-quatre hores de l'activitat dels pacients tancats, com a mitjà de vigilància mèdic. El làser en la foscor  i la llum directa que entra per la finestra  creen una contraposició en la imatge. D’altra banda, les tres portes del centre d’exposicions  –la de més a l’esquerra, el llindar central i la que  s’obre en la sala il•luminada  precedida per dos esglaons– que pertanyen a la fotografia original quasi estan disposades radialment, com si permetessin girar a l’entorn d’un eix en el mateix pla.  

In the case of the photographic composition for Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani in Mataró, the main focus of attention is found in a scenery painting hanging from the wall receiving the most light, a common place for any piece eventually exhibited in the centre.  The image has been cut out from one of the pictures taken in a consultation room of the psychiatric section of Hospital Clínic; fields in saturated colours and thick woods found in the horizon are visually related with the direct sun light entry projecting over the room's floor behind a lattice of vegetal-shaped shadows.  Another introduced element in the image is the circular laser light situated in its darkest part, the foreground.  This point of light is used in psychiatric rooms in order to obtain the minimal luminosity necessary for the 24/7 registering of patients as a means of medical watchfulness. Both the laser light in the darkest part and the direct sun light coming in from the window create a contraposition in the image.  On the other hand, all three exhibition centre's doors found in the original image –left hand side, central and the one preceded by two steps and opening into the room with light– are radially arranged as if they allowed gyration around an axis in the same plane.

[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch