dijous, 22 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça al MACBA, Barcelona (desembre 2011)


El fotomuntatge del Museu d’Art Contemporani de Barcelona té com a element central una paret blanca, la mateixa on s’ha col·locat. Sota la paret descobrim el reflex d’un quadre que en realitat no hi és penjat: això genera una tensió prou explícita entre un element i altre.  A l’extrem inferior esquerre del fotomuntatge, una de les rajoles del terra està gravada amb un dibuix geomètric i té una similitud formal clara  amb el plànol de planta que hi ha a la part central del marge dret de la imatge. La rajola marcada és en realitat un gravat en forma de tauler de parxís que vam fotografiar en una cel·la del Centre Penitenciari de Quatre Camins i que, tanmateix, per la seva semblança amb el dibuix en planta de la presó vàrem pensar que es tractava d’un esquema fet per un pres per a situar-se, tal vegada pensant en fugir.
A partir d’aquesta confusió s’estableix una associació entre el temps d’espera del pres a la cel·la, jugant al parxís, i el fet eventual que el detingut hagi provat d’explicar visualment el lloc on es troba confinat. Per això es va incorporar al fotomuntatge  el plànol real de la presó modular on es reconeix clarament el panòptic central i els quatre pavellons radials, tot plegat tan similar a l’estructura del tauler del joc. La darrera parella d’elements del fotomuntatge que hem tingut en compte a l’hora de treballar-lo són el llindar que s’obre a la dreta de la paret central i una part del marc d’una porta –de la qual gairebé només veiem les frontisses–, que queda a l’altra banda.

The Museu d’Art Contemporani de Barcelona's photomontage's central element is a white wall, the same one where it is being exhibited.  Underneath the wall we discover the reflection of a painting that is actually not hung on the wall, this generates quite an explicit tension between both elements.  In the left hand bottom side of the photomontage one of the floor tiles is engraved with a geometric pattern that has a clear formal similarity with the floor plan in the central part of the right hand side margin of the image. The engraved tile is, in reality, an engraving of a parcheese board photographed in a cell of Quatre Camins prison. Given its similarity with the floor plan, we wondered whether it was a sketch done by a prisoner, perhaps thinking about escaping. The established association between the prisoner's waiting time in the cell, spent playing parcheese, and the eventuality that the prisoner might have tried to visually explain their place of confinement arose from this confusion. Given the similarity with the game board, the real floor plan of the modular prison, where one can clearly recognise the central panopticon and its four radial pavilions, was included in the photomontage. The last couple of photomontage elements  taken into consideration during the creative process are the threshold opening in the right hand side of the central wall, and part of the door frame —of which we practically only see the hinges– found on the other side.


[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch