dimarts, 20 de desembre de 2011

Els fotomuntatges d'Andrea Corachán per al Projecte LIMEN - Peça a la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (desembre 2011)En el fotomuntatge destinat a la Fundació Antoni Tàpies la perspectiva acusada de la vidriera ens porta a fixar la vista en una imatge emmarcada que veiem penjada a la paret del fons. Aquesta imatge dins la imatge ens mostra la part de la recepció del museu que normalment no veiem o aquella en què parem menys atenció: el mostrador per vendre entrades amb els armariets per deixar les coses que no és permès entrar a les sales d’exposició i la pantalla des d’on es controlen les diverses càmeres que ha hi distribuïdes per l’edifici. Alhora, aquesta zona de la recepció es reflecteix sobre la paret de vidre que ocupa la major part del fotomuntatge. Tant el fotomuntatge com la imatge emmarcada que s’hi inclou són, per tant, representacions de l’espai en què ens trobem. La insistència a representar l’espai on s’exhibeix la peça sorgeix de l’observació del tanatori de Sancho d’Àvila, on ens va sorprendre comprovar que es feia servir una proposta estètica similar a la que plantegem aquí com a estratègia de decoració: penjar en les parets de l’edifici imatges del mateix tanatori –la sala de vetlla, la sala de cerimònia, la recepció…–, centrant l’atenció dels usuaris en les seves instal·lacions. Un altre dels elements que s’han incorporat al fotomuntatge són els espiells de les portes dels passadissos penitenciaris que s’han muntat sobre les peces de vidre rectangular que fan de separació visual entre el rebedor de la fundació i les sales d’exposició. Així mateix, els llums situats al terra del passadís que veiem en primer terme marquen una repetició que procura certa idea de trànsit lineal  –un itinerari a recórrer–, la qual cosa contrasta amb la voluntat de propiciar una visió total que queda palesa en elements com la pantalla de vigilància que trobem darrere el mostrador de la recepció.


The photomontage located in Fundació Antoni Tàpies contains a sharp perspective from the glass window that makes us fixate our eyes on a framed image hanging from the background wall.  This image inside the image depicts the side of the museum's entrance hall that one would normally not see or one  would pay less attention to: the desk selling tickets and the lockers, where things that are not allowed into the museum are left, together with the several screens used to monitor what is shown from the cameras distributed around the building.  At the same time, this reception area is reflected on the glass wall that occupies most of the photomontage.  Both the photomontage and the included framed image are representations of the space in which we find ourselves.  This insistence in representing the space where the work of art is exhibited originates from an observation at Sancho d’Àvila morgue. We were surprised to find they were using a similar aesthetic proposal to what we suggest here as decoration: pictures of the morgue on the building's walls -the vigil room, ceremonies room, reception…-, bringing the users' attention to the actual premises. Other incorporated elements in the photomontage are the mesh screens on prison doors.  These have been superimposed on the rectangular glass pieces that work as visual separation between the entrance hall of the foundation and the exhibiting rooms.  At the same time, the lights situated on the floor of the corridor, found in the foreground, set a repetition that evokes a certain idea of linear transit -an itinerary to be followed-, contrasting with the aim to bring about a total vision confirmed through elements such as the monitoring set of screens found behind the reception desk.[LIMEN. EL CENTRE D'ART I CULTURA COM A INSTITUCIÓ TOTAL, és un projecte del Grup d’Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropogia a propòsit de la relació entre contenidors d'art i cultura i institucions totals. La seva dimensión expositiva es concreta en un seguit de fotomuntatges instal.lats als vestíbuls dels CaixaForum Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Palma; Fundació Antoni Tàpies; MACBA; Arts Santa Mònica; AcVic de Vic; i Can Xalant de Mataró]


Canals de vídeo

http://www.youtube.com/channel/UCwKJH7B5MeKWWG_6x_mBn_g?feature=watch